... ...
Το Κέντρο παρέχει τις υπηρεσίες του στους κατασκευαστές ηλεκτρονικού υλικού και ηλεκτρονικών συσκευών που χρειάζεται να πιστοποιούν τη συμμόρφωση των προϊόντων τους σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (σήμανση CE) ή με Στρατιωτικά και Εθνικά Πρότυπα.

Οι δοκιμές μπορεί να γίνονται είτε επί του τελικού προϊόντος είτε κατά τη φάση της σχεδίασής του (pre-compliance tests) οπότε είναι δυνατόν να δοθούν υποδείξεις για τις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις.

Το Κέντρο Δοκιμών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας της ΕΛ.Β.Ο., στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδο), διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους Ανηχοϊκούς Θαλάμους στα Βαλκάνια με δυνατότητα να υποδεχθεί και οχήματα ή άλλα μεγάλα συστήματα εν λειτουργία.

 

Χαρακτηριστικά Ανηχοϊκού Θαλάμου:

Συχνότητες Δοκιμής: 10kHz-18GHz (σύμφωνα με τα ΕΝ 50147-1, ΕΝ 61000-4-3).

Διαστάσεις: 14m x 14m

 

Τυπικές δοκιμές που διεξάγονται:

  • Μετρήσεις εκπομπών μέσω αγωγιμότητας (Conducted emissions)
  • Μετρήσεις εκπομπών μέσω ακτινοβολίας (Radiated emissions)
  • Δοκιμές ατρωσίας σε παρεμβολές μέσω αγωγιμότητας (Conducted susceptibility)
  • Δοκιμές ατρωσίας σε παρεμβολές μέσω ακτινοβολίας (Radiated susceptibility)
  • Δοκιμές ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων (Electrostatic discharges) καθώς και άλλες εξειδικευμένες δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε συσκευής.

 

Οι δοκιμές γίνονται σύμφωνα με Στρατιωτικά Πρότυπα (MIL-STD 461/462, VG κλπ) και τα Εναρμονισμένα Πρότυπα που προβλέπουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC): 2004/108/ΕΚ,

  • Οχημάτων: 72/245/ΕΟΚ
  • Ιατρικών Συσκευών: 93/42/ΕΟΚ,
  • Μη-αυτόματων συσκευών ζύγισης: 90/384/ΕΟΚ,
  • Ραδιοεξοπλισµού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού 1999/5/ΕΚ
Δραστηριότητες
Στρατιωτικά Προϊόντα
Πολιτικά Προϊόντα
Ανταλλακτικά
Ανακατασκευές Οχημάτων
Κέντρο Δοκιμών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας