... ...

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)
Τύπος Οχήματος

M 9

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

M 9-1

Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού

M 9-2

Ανακατασκευές λεωφορείων

Λεωφορεία
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1 1/4t
Ειδικά Οχήματα
Μικρά Φορτηγά
Μικτά Φορτηγά Γενικής Χρήσης
Τεθωρακισμένα
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1/4t